งาน อำลา- อาลัย ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มพระราชทาน พระนามาภิไธย ย่อ สธ. แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกษียณอายุ ในงาน อำลา- อาลัย ประจำปี 2563 ซื่งในปีนี้มีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ใยสุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศธัญญา ธิติศักดิ์
นางสาวศิริพร เนียมเจียม
นางสุปราณี ปสังคมาน
และมีพิธีมอบประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยสถาบันได้รับประกาศนียบัตรบุคลากรดีเด่นระดับหน่วยงาน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์ นางสาวอรภรณื คล้ายทอง และนางดวงใจ ธุนาสูรย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุฯยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องนารายณ์ บอลรูม โรงแรมนารายณ์

Comments are closed.