325610902_2217857005065339_3407623611159395540_n

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 – 2569)”

📆เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2566
✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา พุทธิขันธ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
และฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 – 2569)”
⭐ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
——————————————-
🔶ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาพร้อมผู้บริหารสถาบัน
——————————————-
🔺การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566 – 2569) ผ่านการวางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้สถาบันตลอดจนบุคลากรพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ในการดำเนินงานพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย พันธกิจของสถาบันไปในทิศทางเดียวกัน
ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

Comments are closed.