จัดบรรยาย เรื่อง วางแผนการเงินเกษียณสำราญ เพื่อชิวิตที่มั่นคง สร้างความมั่งคังอย่างยั่งยื่น

9 กรกฎาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัญชลี แสงชายชัย ที่ปรึกษาการวางแผนการเงินและการลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วางแผนการเงินเกษียณสำราญ เพื่อชิวิตที่มั่นคง สร้างความมั่งคังอย่างยั่งยื่น  เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อความเป็นอิสระภาพทางการเงินอย่างมีความสุข

Comments are closed.