จัดบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์การสอนออนไลน์”

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดบรรยายให้กับบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง “ศำสตร์กำรสอนออนไลน์” เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลำศน์ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

Comments are closed.