211804

จัดบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการพยาบาลด้านผู้สูงอายุจัดบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อว้นที่ 17มีค. 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีบริการคัดกรองความเสึ่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ประเมินความเครียด ความจำ ออกกำลังกาย 9 ช่อง ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาโรคหลอดเลือดสมอง

Comments are closed.