จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563

16 กรกฎาคม 2563 สถาบันการพยาบาลจัดประชุมชี้แจงให้กับบุคลากรสถาบันซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสถาบัน เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลลาศน์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Comments are closed.