211164

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ  จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564  เรื่องการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ระหว่าง วันที 22-23 กุมภาพันธ์ 2564  โดยเป็นการจัดประชุมแบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้สนใจเข้ารับการประชุมวิชาการจำนวน 124 คน

Comments are closed.