จัดอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) สำหรับประชาชนและอาสาสมัคร ชุมชนเขตดินแดง

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับ สโมสรโรตารี กรุงเทพ 70  โดยคณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย นำโดย ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปรึกษาคณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย และ ผศ.ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ประธานคณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ฝึกอบรมด้านสุขภาพในงานสาธารณภัย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับประชาชน อาสาสมัคร และเยาวชนในชุมชนเขตดินแดง โดยมีการบรรยายเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับผู้ใหญ่ โดย อาจารย์ศุทธิจิต ภูมิวัฒนะ และเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเด็ก โดย อาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข และได้มีการฝึกปฏิบัติอีก  3 กิจกรรม ได้แก่ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และการอุ้มยกเคลื่อนย้าย โดยมีประชาชน อาสาสมัครและเยาวชนในชุมชนเขตดินแดงที่สนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน 69 คน

Comments are closed.