จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยงานบัณฑิตศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้อง 912 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา โดยมี ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม

Comments are closed.