จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลการเรียนในนักศึกษา (ครั้งที่ 1) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม 2562  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 1 ในการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการพัฒนาผลการเรียนนักศึกษา  ณ ห้องประชุม ณ ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และอาจารย์ ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ นักจิตวิทยาคลินิค ร่วมเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวทางการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษา

Comments are closed.