จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้ทำหน้าที่เตรียมจัดเลี้ยงงานประชุม (ครั้งที่ 1)

วันพุธที่ 18 เดือนธันวาคม 2562  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 1 มีการเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “บทบาทของผู้ทำหน้าที่เตรียมจัดเลี้ยงงานประชุม” ณ ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา จักรจรัส และ อาจารย์ ณัฐปรียา โพธิ์พันธุ์ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเป็นการการเตรียมการจัดเลี้ยงและการเตรียมบริการอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม รวมถึงการจัดวาง การจัดเสิร์ฟ (Catering Service) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ทำหน้าที่เตรียมจัดเลี้ยงงานประชุมควรมีทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐาน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสถาบันในการรับรองแขกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เข้าร่วมงานในสถาบันประชุม/อบรม/สัมนา/กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งจะทำให้มีการเตรียมความพร้อมที่ดีและมีการจัดเตรียมการรับรองได้อย่างเหมาะสม

Comments are closed.