จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยคณาจารย์และ นักศึกษาพยาบาล ปี 1- ปี4 รวมทำกิจกรรม “จิตอาสาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ ๑” เพื่อให้ความรู้แก่เด็กในด้านการป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี การให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง สันทนาการต่างๆ การเล่นเกมส์เสริมสร้างพัฒนาการ ฯลฯ โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2562 จัดกิจกรรมจิตอาสาที่ มูลนิธิมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) แขวงคลองเตย โดยมี อาจารย์พยาบาล 2 คน และนักศึกษาพยาบาลไปเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 27 คน โดยได้จัดกิจกรรม อาทิ การให้ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การแปรงฟัน การเล่นเกมส์ และเลี้ยงอาหาร และมอบของขวัญให้เยาวชนจำนวน 100 คน

Comments are closed.