325354445_702742441579706_3156586568231259258_n

ดูงานและหารือความร่วมมือ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📆เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566
⭐อาจารย์ ดร.วิไลเลิศ คำตัน ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เทคโนโลยีดิจิทัล และกิจการสภาสถาบัน) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
🔺เข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมบุคลากรสถาบัน
✨โดยมี ดร.ราม ปิยะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานในการต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน
– ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมนานาชาติ
– MS.Michiko Yoshida ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายนานาชาติ และพันธกิจสากล
– และนางสาวศุกลิน วนาเกษมสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการนานาชาติ
♦ให้เกียรติบรรยายแนะแนวทางการศึกษาเครือข่ายนานาชาติ พันธกิจ แผนการดำเนินงาน แหล่งทุน ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษานานาชาติ และการสร้างเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติ โดยมีเครือข่ายมากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก
ทั้งนี้ จะมีการประสานความร่วมมือกับสถาบันเพื่อสร้างเครือข่ายนานาชาติร่วมกันในอนาคต
ณ สำนักงานบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comments are closed.