ด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2563

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานด้วยรักและผูกพัน ประจำปี 2563 จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย งานนี้จัดขึ้นด้วยความรักและผูกพันเพื่อแสดงความกตัญญูและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เกษียณอายุ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน และทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ รวมถึงเป็นการยกย่องและเชิดชูผู้เกษียณอายุซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่รุ่นหลังต่อไป โดยมีอาจารย์พยาบาลเกษียณอายุในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน

Comments are closed.