_DSC5683

ตัวแทนนักศึกษานำเสนอผลงาน STIN อาสา ประเภท Best practice รูปแบบโปสเตอร์

📅เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
👉ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข อาจารย์ อาทิตยา แก่นไกร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา
พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ได้แก่
🟪นายธันวา พิพัฒเรืองไร
🟪นายศุภณัฐ เจเถื่อน
🟪นางสาวธมลวรรณ บุญประสิทธิ์
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
👏นำเสนอผลงาน STIN อาสา ประเภท Best practice
รูปแบบโปสเตอร์
❤ในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2566
🔺ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.