บริจาคเงิน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รัมอบเงินจาก นายแพทย์ตัน – นางสุปราณี วัชรสินธุ์ พยาบาลกาชาดรุ่น 59  จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารสิริธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.