บริจาคเงิน

เมื่อวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวะพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับมอบเงินจากนางพนิดา เอื้อวัฒนา จากบริษัท เค.ที.แลนด์ จำกัด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาจัดหาอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล (LRC) ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.