บริจาคเงิน

เมื่อวันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินจากนายสุรชัย อัศวถาวรวานิช จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  เพือสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.