บริจาคเงิน

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ชีวพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนางสุรีย์ ตันชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน  รับมอบเงินจากคุณเฉลิมขวัญ นิวาตวงศ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก 

Comments are closed.