ประกวดราคาจ้างชุดระบบ Smart Classroom อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.