ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.