ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.