ประกวดราคาซื้อซื้อชุดหุ่นฝึกจำลองการเจาะเลือด การให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.