auction-hammer

ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด ๕,๐๐๐ Lumens อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๗ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.