ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติม หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงร่วมกัน (Admission 1)

Comments are closed.