ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะวิกฤต และผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.