ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ ขนาด ๕,๐๐๐ Lumensอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Comments are closed.