รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย / ประเภทโควตาภาคตะวันออก / ประเภทโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

Comments are closed.