ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2564รอบที่ 2 ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และประเภทโควตาภาคตะวันออก

Comments are closed.