ประชุมวิชาการ การดูแลระยะเปลี่ยนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชการเรื่อง การดูแลระยะเปลียนผ่านและต่อเนื่องในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมอยุธยา โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 

Comments are closed.