ประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 23

31 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 23 โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น เสด็จขึ้นชั้น 9 ห้องประชุมใหญ่ อธิการบดีสถาบันการพยาบาล ฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทูลเกล้า ฯ ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิการบดีสถาบันการพยาบาล ฯ และกรรมการการสภาสถาบันประเภทผู้แทนคณาจารย์ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของ

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 23 ตามระเบียบวาระ อาทิ

– (ร่าง) การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติกาชาดญี่ปุ่น เมืองคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

– ความก้าวหน้าเรื่อง Visiting Professor ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board เพื่อเป็นการเตรียมในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยจะมีการพัฒนางานวิจัยด้านผู้สูงอายุกับเครือข่ายต่างประเทศ

– ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Comments are closed.