ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25

29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.24 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25 โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 25 โดยมีวาระพิจารณา อาทิ
– สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 2 ของการปฏิบัติหน้าที่
– รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562
– (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …
– (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …
– การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเงินของสถาบันแทนตำแหน่งที่ว่าง
– รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
– (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ 2562 – 2565)
– การให้สถาบันเป็นหน่วยงานประเมินสมรรถนะพนักงานให้การดูแล
– (ร่าง) นโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรสถาบัน
– รายงานประจำปี 2562 ของสถาบัน
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม พ.ศ. 2561–กันยายน พ.ศ. 2562) และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

Comments are closed.