ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 27

วันที 23 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 27 ตามระเบียบวาระ อาทิ
         – สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง
         – การเสนอรายชื่อผู้ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
         – การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
            สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นอกเหนือจากมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ และการผลิตงานวิจัยแล้ว ยังมีบริการวิชาการที่มีความหลากหลาย รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บริการการพยาบาล ซึ่งมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับ  พันธกิจของสภากาชาดไทยและสถาบัน เป็นการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2563 ได้พัฒนาจัดตั้งศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ เพื่อเน้นการให้ความรู้ บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของบุคลากรทางสุขภาพและบุคคลทั่วไป

Add a Comment

You must be logged in to post a comment