ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.06 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

เสด็จขึ้นชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 24 ตามระเบียบวาระ อาทิ

– ความก้าวหน้าเรื่อง Visiting Professor ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board เพื่อเตรียมการในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยการพัฒนางานวิจัยด้านผู้สูงอายุกับเครือข่ายต่างประเทศ
– รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
– (ร่าง) โครงการทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนให้อาจารย์สถาบันได้พัฒนาศักยภาพในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม โดยมีอาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษา และเพื่อให้อาจารย์สามารถผลิตบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1) และนานาชาติ (ISI/Scopus) เพิ่มขึ้น
– (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา (พ.ศ. 2562-2566) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
– การขออนุมัติใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับสถาบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

สถาบันได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) สภาการพยาบาล และสมศ.มาอย่างต่อเนื่อง และมีการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพของหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2561 มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศเชิงระบบและผลลัพธ์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของสถานศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์ EdPEx เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Comments are closed.