ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“จริยธรรมในการสอนและสมรรถนะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม” ณ ห้องประชุมศักรินทราภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษาโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  เชาวลิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย

Comments are closed.