ประเด็นความรู้ AUN-QA Teaching Chat & Share By Aj Kunncadah

          ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง ในประเด็นความรู้ AUN-QA Teaching Chat & Share By Aj Kunncadah จาก Link YouTube โดยมีหัวข้อให้ท่านสามารถศึกษาได้ ดังนี้

1. ลักษณะสำคัญของผลการเรียนรู้ที่ชัดเจน (Clear Learning Outcomes)

2. จะเริ่มต้นจัดทำผลการเรียนรู้ของหลักสูตรได้อย่างไร 

3. Outcome-Based Education (OBE) คืออะไร 

4. AUN-QA Ver4.0 

5. การจัดทำผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีแขนงวิชาหรือสาขาวิชาเอกให้เลือกเรียน

เอื้อเฟื้อข้อมูล โดย รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Comments are closed.