พิธีรับน้องบายศรีสู่ขวัญนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

23 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ให้เกียรติร่วมพิธีรับน้องบายศรีสู่ขวัญนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3  อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยพิธีรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นพิธีที่ที่รุ่นพี่จัดให้แก่รุ่นน้องโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีให้กับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลใหม่ เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดี ความผูกพันและความภาคภูมิใจในสถาบัน อีกทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยที่ดีงาม และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลรุ่นพี่และรุ่นน้อง

Comments are closed.