_DSC6841

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทย กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

🎉พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิร สภากาชาดไทย
กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
📅วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กับ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
🔺โดยมี ผศ.ดร.ปานจันทร์ ฐาปนกุลศักดิ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจพาณ์ สุขโข ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้
🤝โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อการประสานความร่วมมือ ส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างพันธมิตรในการร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ด้านแผ่นดินไหวและการให้บริการแก่ประชาชน
👍ทั้งนี้ ได้ร่วมศึกษาวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวของโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงราย : การศึกษานำร่อง” ผลการศึกษาได้ถูกเผยแพร่ในบทความวิชาการและนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว เริ่มดำเนินการจัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ต่อไป
🟪ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี
 
*งานประชาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.