มหาวิทยาลัยโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับสถาบันฯ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วศะรงรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการพยาบาล และ ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ต้อนรับ ศาสตราจารย์ คาซูโยะ คิตาโอกะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตราจารย์ มาซาโกะ คิชิโมะโตะ ศูนย์การแลกเปลี่ยนนานาชาติ มหาวิทยาลัยโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมพันเอก นายแพทย์เยื้อง – ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี (๘๐๒/๔)ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สถาบันกาพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
มหาวิทยาลัยโคมัตสึ เป็นสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นปี ๒๕๖๑ ในเมืองโคมัตสึ จังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโททั้งสิ้น ๓ คณะ ได้แก่ คณะระบบการผลิตทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย ๒ สาขาวิชา คือ สาขาการพยาบาลศาสตร์และสาขาวิศวกรรมคลินิก และคณะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในการนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสองสถาบันได้แลกเปลี่ยนความรู้ผลงานวิชาการและการวิจัยด้านการพยาบาลศาสตร์ตลอดนโยบายความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับทวิภาคีในอนาคต

On 26 August 2019, Professor Kazuyo Kitaoka, Professor Masako Kishimoto, from Komatsu University, Japan unofficially paid a visit to Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing, Bangkok. Greeted by Assistant Professor Dr.Varunyupa Roykulcharoen, the President, along with Dr.Tidarat Vasaroangrong, Vice President for Academic Affairs; Assistant Professor Dr.Sukuma Tithiphontumrong, the Assistant President for the International Relations and Special Affairs; Assistant Professor Dr.Bu-Ngar Tanopas, Dean of Undergraduate Study; Assistant Professor Dr.Duangkamol Wattradul, Director of Nursing Service Center; and Dr.Thunthita Wisaijohn, Director of Research and Innovation Center, both sides discussed the possibility of collaboration between STIN and Komatsu University particularly in nursing education management and promoting exchange student programme to students of both universities from 09.00 to
12.00 pm. at Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing.

Comments are closed.