มาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับบริษัทคู่สัญญาหรือผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบัน

Comments are closed.