มาตรการในการดูแลบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViID-19)

Comments are closed.