ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN-QA

           ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ AUN-QA สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่ 8 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุม 911 ชั้น 9 อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา  

          *งานประขาสัมพันธ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว*

Comments are closed.