รับบริจาค

เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม  ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจาก นายทรงยศ เอื้อวัฒนา และนางพนิดา เอื้อวัฒนา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารสิริธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา

Comments are closed.