รับบริจาค

เมื่อวันที่  18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี รับมอบเงินจาก นางสาวสุรีย์ สิริกรณ์ นางสาวศุภรัศมิ์ อริยกุลวรารักษ์ และนางสาวอุษณี เกิดพึ่งบุญประชา จำนวน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกรรมของนักศึกษาพยาบาลจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย และสมทบทุนก่อสร้างอาคารสิริธรานุสรณ์ 

Comments are closed.