รับรางวัลโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2563

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ GE ชวนคุณทำดี เพื่อสังคม ปี 2563 ที่จัดโดย สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้รับรางวัล โครงการจิตอาสา ระดับดีเด่น จากผลงาน โครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพและ โครงการจิตอาสา ระดับชมเชย ลำดับที่ 1 จากผลงาน โครงการ STIN อาสาพี่สอนน้อง  I Can do CPR and Standard First Aid

โครงการ STIN อาสาพี่สอนน้อง  I Can do CPR and Standard First Aid มีสมาชิกดังนี้

อาจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข                                อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 1. นางสาวขนิษฐา พวงเกตุ                               ประธานโครงการ
 2. นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร                          รองประธานโครงการ
 3. นางสาวปราณปริยา ศรีแพรศรี                         เหรัญญิก
 4. นางสาวปริญญา ใจธรรม                               เลขานุการ
 5. นางสาวสุทธิดา แสวงสิทธิ์                              เลขานุการ

  โครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ มีสมาชิกดังนี้

  อาจารย์ที่ปรึกษา          อาจารย์วิไลพร สิงหถนัดกิจ

  1.นางสาวธมนวรรณ เรืองศรีวรพร           นักศึกษาพยาบาล
  2.นางสาวธนาพร สังข์ไชย                    นักศึกษาพยาบาล
  3.นางสาววราภา มาสะ                         นักศึกษาพยาบาล
  4.นายทัตพงศ์  เดียวอรุณ                    นิสิตวิศวฯ
  5.น.ส.ดวงกมล เจียมจำเริญสุข               นิสิตวิศวฯ

Comments are closed.