รางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล

ขอแสดงความยินดีกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการศึกษาพยาบาล  ในการประกวดการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล และการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล  จากสภาการพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล  เมื่อวันที่  6 กันยายน 2562 โดยสถาบันการพยาบาลฯ ได้ส่งผลงานเรื่องระบบและกลไกการสร้างอัตลักษณ์จริยธรรม “STIN ของนักศึกษาพยาบาล” เข้าประกวด โดยเป็นระบบที่ต้องการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีความรอบรู้ทั้งศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลให้แก่บุคคลทุกช่วงวัยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีสมรรถนะพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner)ที่มีความโดดเด่นในการพยาบาลผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยดำรงตนในสังคมและในวิชาชีพตามหลักคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลักการกาชาดและปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง

Comments are closed.