8สถาบันศึกษาเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรม-22_2

ร่วมกิจกรรมงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่ จัดโดยคณะกรรมการเครือข่าย 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยหน่วยกิจการกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต จัดกิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาเครือข่าย 8 สถาบัน และร่วมสืบสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาเครือข่าย 8 สถาบันได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี และผู้ตามที่ดี ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ ณ ห้อง CATC Convention Hall อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน

Comments are closed.