ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของสถาบันการพยาบาลฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comments are closed.