สถาบันการพยาบาลศรีสวริทิรา สภากาชาดไทยได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลนครสมุทรปราการ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 256 คน โดยเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างต่อเนื่อง นำทีมโดยมี ผศ.ดร.ชญากรณ์ ตรีวารี , อาจารย์ ดร.บุศรินทร หลิมสุนทร, อาจารย์ ปัญพาณ สุขโข, อาจารย์ กมงชนก มูลไชย, อาจารย์ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส, อาจารย์ อำพร เนื่องจากนาค

Comments are closed.