สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Application Zoom เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและเชื่อมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการทำงานร่วมกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ คณบดีสำนักวิชาบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

#ExpertswiththeHeart
#STIN

Comments are closed.